MILJÖPOLICY

Skybox AB är ett företag som säljer övervakning och säkerhetsprodukter till konsumenter och företag.

Vi tillverkar inga egna produkter och hanterar väldigt få kemikalier. Vi har ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
För att integrera miljöhänsyn i verksamheten har en miljöpolicy utarbetats. Skybox har vid vår miljöutredning fastställt att de områden som har störst miljöpåverkan i vår verksamhet är följande: transporter, och leveranser och till viss del packmaterial.
Miljöpolicyn skall genomsyra och implementeras i all verksamhet vilket är avgörande för hur vi skall uppfattas på marknaden. Därför är det centralt att alla medarbetare känner till och förstår dess innebörd samt att den är tillgänglig för potentiella framtida medarbetare och allmänheten.
Genom att ständigt mäta vår miljöpåverkan mot uppsatta mål är blir det enkelt att upptäcka brister och fel, detta gör vi enligt miljöledningssystem ISO 14001.

Skybox har som mål att genomföra vår verksamhet med högsta kvalité samtidigt som vi har minsta möjliga miljöpåverkan genom att:

  • Följa all tillämpbar miljölagstiftning, föreskrifter och krav
  • Säkerställa att all vår personal har en, för sitt yrke, relevant miljöutbildning
  • Aktivt identifiera vilka delar i vår verksamhet som har högst miljöpåverkan och sätta upp miljömål för att minska den miljöpåverkan
  • Göra miljömedvetna val vid inköp och upphandling, samt sträva efter att välja entreprenörer och leverantörer med god miljöhänsyn

Vi på Skybox är ödmjuka inför att man aldrig kan bli färdig med sitt miljöarbete utan att det är en process som är ständigt pågående. Därför strävar vi efter att ständigt se över vårt miljöarbete och kontinuerligt förbättra det.